Werkterrein

Wij gebruiken het model van de 6 bouwstenen uit The Art of Management van Dr. Marcel Nieuwenhuis. Het geeft een goed overzicht van de gebieden waarvoor u ons kunt inschakelen. 

Elke manager zal deze aandachtsgebieden herkennen als belangrijke onderdelen van het werk. De eenvoud is echter verraderlijk. Alle aandachtsgebieden hangen met elkaar samen. 

Er moet evenwicht zijn in ontwikkeling of volwassenheid van de gebieden. Het heeft bijvoorbeeld niet zo veel zin om heel goed te zijn in strategie terwijl de middelen niet onder controle zijn. De uitvoering van de strategie zal vastlopen omdat de interne organisatie niet kan volgen.

In onderstaand schema staan de zes bouwstenen en daaronder de symptomen en pijnpunten wanneer een aandachtsgebied niet op orde is. 

Voor verandering en groei is evenwicht noodzakelijk. 

Strategie - Architectuur en portfoliomanagement
Strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie (missie en visie) en over de manier waarop de organisatie deze tracht te bereiken (strategie, beleid). In essentie gaat het erom balans vinden tussen de gewenste externe resultaten en de bestaande interne mogelijkheden. Een goede strategie gaat daarom zowel over de organisatiebuitenkant (wat willen we bereiken) als over de organisatiebinnenkant (welke structuur, cultuur, mensen en middelen hebben we nodig om de gewenste resultaten te behalen). Als het ontbreekt aan een goede strategie ontstaat er verwarring in de organisatie door een gebrek aan visie en samenhang.
Structuur - Processen en organisatie
Structuur is het aandachtsgebied voor de organisatie en processtructuur. Het gaat om de vraag hoe de bedrijfsactiviteiten georganiseerd zijn en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de medewerkers hebben. Als er sprake is van een onduidelijke structuur ontstaat er chaos binnen de organisatie omdat er geen eenduidige besturing en beheersing plaatsvindt.
Cultuur - Leiderschap en basiswaarden
Cultuur bepaalt hoe mensen met elkaar omgaan. Het betreft hier de zachte of informele kant van de omgangsvormen. Het gaat vooral om het uitdragen en bewaken van de basiswaarden van de organisatie en de wijze waarop de managers en de medewerkers met elkaar omgaan. Het ontbreken van een eigen cultuur zorgt voor verschillen in omgangsvormen en leiderschap en dat roept weerstand op. Het belangrijkste pijnpunt is dat medewerkers geen binding hebben of krijgen met de organisatie.
Mensen - Competenties en vaardigheden
De bouwsteen Mensen gaat in hoofdzaak over het managen van de competenties (kennis en vaardigheden). Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee invalshoeken: de ontwikkeling en borging van kennis en vaardigheden van een organisatie en de persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling van de medewerker zelf. Het is een noodzaak om je in een snel veranderende omgeving blijvend te ontwikkelen. Stilstand is immers achteruitgang. Indien deze focus ontbreekt, ontstaat er misnoegen en onrust.
Middelen - Financiƫn, ICT en faciliteiten
Middelen raakt het brede scala van alle overige hulpbronnen: financieel management (geld), informatiemanagement (ICT), facility management (huisvesting, materiaal, secretariaat, beveiliging, schoonmaak, catering) en communicatiemanagement. Als de voorzieningen ontbreken om je taken naar behoren uit te kunnen voeren ontstaat er frustratie.
Resultaat - Portfolio effecten
Bij resultaten gaat het om de vraag wat de werkzaamheden van de organisatie opleveren. Uitgangspunt is daarbij het van buiten naar binnen kijken. De waardering wordt vastgesteld van de vier belangrijkste groepen belanghebbenden: de medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij en aandeelhouders. Zijn onze financiƫle en operationele doelstellingen gerealiseerd? Het leveren van toegevoegde waarde aan de stakeholders daar draait het uiteindelijk om. Als alle inspanningen niet de gestelde doelen bereiken, ligt een gevoel van nutteloosheid op de loer.

OP WEG NAAR TOTAL PERFORMANCE IMPROVEMENT?

Klik hier
Website laten maken door Modual.